O NÁS

ZRIAĎOVACIA LISTINA

príspevkovej organizácie


KNIŽNICA RUŽINOV, príspevková organizácia


Mestská časť Bratislava-Ružinov, IČO: 00 603 155, Mierová 21, 827 05 Bratislava v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. l) a § 11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. vydáva túto zriaďovaciu listinu knižnice:


Článok I

Názov a sídlo knižnice

 

názov organizácie: KNIŽNICA RUŽINOV, príspevková organizácia
(skrátene KR, p. o.)
sídlo organizácie:  Tomášiková 25, 821 02 Bratislava
identifikačné číslo: 00226815
dátum zriadenia: 1.decembra 1992
forma hospodárenia: IČO : 00603155
zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Ružinov
IČO : 00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava

 

Článok II

Základné ustanovenia

 

 1. Knižnica Ružinov (ďalej aj ako „Knižnica Ružinov“ a/alebo „knižnica“) je verejnou obecnou knižnicou založenou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej aj ako „Zákon o knižniciach“)
 2. Knižnica Ružinov je príspevkovou organizáciou riadenou Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 3. Sídlom Knižnice Ružinov je Tomášiková 25, 821 02 Bratislava.
 4. Knižnica je samostatným právnym subjektom, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má majetkovoprávnu a pracovnoprávnu zodpovednosť vyplývajúcu jej z týchto vzťahov.

 

Článok III

Poslanie knižnice

 

 1. Hlavným poslaním Knižnice Ružinov je sprístupňovať univerzálny knižničný fond všetkým demografickým skupinám občanov.
 2. Knižnica Ružinov sprístupňovaním kultúrneho a informačného bohatstva prostredníctvom knižnično-informačných služieb prispieva k aktivizácii tvorivého potenciálu, zvyšovaniu všeobecnej vzdelanosti a vhodnému využívaniu voľného času občanov.
 3. Všeobecnú prístupnosť k informáciám a knižničným fondom umožňuje Knižnica Ružinov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Článok IV

Predmet činnosti knižnice

 

 1. Knižnica plní svoje základné úlohy tým, že:
  • a) Získava, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálne knižničné dokument;
  • b) Zabezpečuje zachovanie kvality odborných činností v oblasti nákupu, spracovania, revízie a vyraďovania knižničných fondov podľa platných právnych predpisov;
  • c) Komplexne poskytuje základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično- informačné služby, ktorých spôsob a rozsah upravuje knižničný a výpožičný poriadok vydávaný riaditeľom;
  • d) Inštalovaním násteniek a výstaviek vo vlastných priestoroch informuje návštevníkov knižnice o knižnično-informačnom a kultúrnom dianí;
  • e) Prostredníctvom individuálnych a kolektívnych foriem práce s verejnosťou organizuje a uskutočňuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, využívajúc pritom knižnično- informačný potenciál, ktorý má k dispozícii;
  • f) Poskytuje a sprostredkováva informácie o mestskej časti;
  • g) V rámci svojich možností a v zmysle programu elektronizácie knižníc a politiky informatizácie spoločnosti zavádza do knižnično-informačných činností moderné informačné technológie;
  • h) Zapája sa do riešenia teoretických a praktických otázok z oblasti knižnično-informačnej činnosti;
  • i) Pri poskytovaní svojich služieb zvýhodňuje sociálne slabšie vrstvy (deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných, telesne postihnutých a i.);
  • j) Publikovaním v tlači, prostredníctvom svojej webovej stránky a aj na sociálnych sieťach oboznamuje verejnosť s výsledkami svojej odbornej a praktickej činnosti;
  • k) Spolupracuje s knižnično-informačnými, kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími inštitúciami a ďalšími právnickými a fyzickými osobami;
  • l) V rámci materiálno-technických, personálnych a finančných možností vykonáva aj edičnú a redaktorskú činnosť a tlačí pre svoju potrebu menšie materiály a tlačoviny (napr. plagáty, pozvánky, oznamy a brožúry). V prípade vydania knižnej publikácie zohľadňuje regionálny aspekt a odborný autorský knižničný potenciál z vlastných radov. Ak celkové náklady spojené s vydaním a vytlačením knižnej publikácie hradí knižnica zo svojich prostriedkov, môže takúto publikáciu potom predávať aj na svojich pobočkách;
  • m) V prípade potreby a vzniknutej situácie a podľa svojich možností môže knižnica iniciovať alebo aj sama sa podieľať na príprave a organizovaní ďalších kultúrno-spoločenských projektov (napr. zriadenie letnej čitárne, inštalácia a vernisáž výstavy, zorganizovanie konferencie, seminára, workshop-u a pod.);
  • n) Spoluorganizuje kultúrno – spoločenské podujatia v rozsahu požiadaviek a potrieb Mestskej časti Bratislava-Ružinov;
  • o) Komplexne zabezpečuje správu a prevádzku zverených budov a zariadení;
  • p) Spolupracuje s predškolskými zariadeniami, základnými školami a strednými školami;
  • q) Vyvíja ďalšie významné spoločenské aktivity v oblasti svojej pôsobnosti;
  • r) Prenajíma plochy, nebytový priestor alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má KR vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva;
  • s) Spolupracuje s inými knižnicami, organizáciami, fyzickými a právnickými osobami;
  • t) Reklamná a marketingová činnosť a ostatné aktivity, podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia poslania a hlavného predmetu činnosti;
  • u) Prevádzkovanie vlastnej web stránky a využívanie možností sociálnych sietí, zabezpečujúce informovanosť verejnosti o činnosti;
  • v) Zriadenie a prevádzkovanie Antikvariátu.
 2. Knižnica Ružinov môže v súvislosti s výkonom a plnením predmetu činností a/alebo jeho časti zriaďovať pobočky. Podrobnosti týkajúce sa zriaďovania jednotlivých pobočiek knižnice si Knižnica Ružinov upraví v organizačnom poriadku.

 

Článok V

Riadenie knižnice

 

 1. Na čele knižnice je riaditeľ, ktorého ustanovuje a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 2. Riaditeľ zastupuje knižnicu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti knižnice v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami a uzneseniami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 3. Riaditeľa v čase jeho neprítomností zastupuje ním poverený zástupca.


Článok VI

Hospodárenie knižnice

 

 1. Knižnica Ružinov je príspevkovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava-Ružinov, so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 (ďalej aj ako„zriaďovateľ“). Hospodárenie Knižnice Ružinov sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Knižnica Ružinov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov schváleného miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Knižnica Ružinov hospodári s vlastným majetkom a s majetkom zvereným jej do užívania samostatne a vo vlastnom mene nadobúda práva a povinnosti.
 3. Knižnica Ružinov môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.


Článok VII

Zamestnanci knižnice

 

 1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Knižnice Ružinov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy.
 2. Mzdové podmienky zamestnancov Knižnice Ružinov upravujú príslušné mzdové predpisy.

 

Článok VIII

Organizačné členenie knižnice

 

 1. Organizačné štruktúru knižnice bližšie upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ Knižnice Ružinov.
 2. Poskytovanie knižnično – informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ Knižnice Ružinov.

 

Článok IX

Doba zriadenia knižnice

 

 1. Knižnica Ružinov sa zriaďuje na dobu neurčitú.

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 

 1. Táto zriaďovacia listina bola schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 261/XV/2020 zo dňa 22.09.2020.
 2. Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť od 01.10.2020.
 3. Zriaďovaciu listinu možno meniť len písomným rozhodnutím zriaďovateľa. Po každej zmene zriaďovacej listiny je potrebné vyhotoviť úplné znenie zriaďovacej listiny.
 4. Touto zriaďovacou listinou sa ruší Zriaďovacia listina Knižnice Ružinov zo dňa 20.11.1992 a štatút Knižnice Ružinov zo dňa 01.10.2002.
 5. Táto zriaďovacia listina je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre mestskú časť, jeden rovnopis pre KR, p.o..

 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Ing. Martin Chren, starosta
zriaďovateľ KR, p.o.

 

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 911 011 986

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 74 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky

“Opätovným čítaním nachádzame novú knihu.”
Mason Cooley