Stratené knihy 2019

Postrehy z realizácie projektu "Stratené knihy"

V rámci Týždňa slovenských knižníc (TSK) v čase od 4. do 10. marca 2019 prebehol v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) vo verejných knižniciach už 2. ročník projektu „Stratené knihy“, do ktorého sa opäť zapojila aj naša knižnica.

Zámerom projektu bolo spropagovať knihy a knižnicu interaktívnou a zábavnou formou.

Knižnica poschovávala v okolí svojich pobočiek 40 kusov kníh. Každá knižka bola označená na obale jedinečnou nálepkou s textom „SOS! Stratila som sa.“ A vo vnútri označenej „stratenej knihy“ bola „navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v domove knihy – KNIŽNICI – čakala malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa. 

V rámci vyhodnotenia projektu v KR môžeme konštatovať, že návratnosť kníh bola približne 50% - ná (21 sa vrátilo). Z toho prevládali ako nálezkyne ženy, sú k okoliu všímavejšie (13) a to v produktívnom veku 4 a dôchodkovom 9, zvyšok tvorili muži (8) až na jedného taktiež v dôchodkovom veku. Registrovaných bolo 9 nálezcov.

Ľudia sa projekte dozvedeli väčšinou až pri nájdení knihy, tí starší z TV Ružinov. Postrádali väčšiu informovanosť na webovej stránke knižnice, sociálnych sieťach a v regionálnej tlači.

Mnohí aj knihy našli, avšak neporozumeli hre a mysleli si, že knihu si buď môžu ponechať alebo prečítať a odložiť do niektorej z knižných búdok alebo poličiek s knihami v obchodných centrách, kaviarňach a podobne.

Stretli sme sa aj s názormi nálezcov, že síce označenú knihu našli, avšak „navigácia“, čo s ňou tam nebola (pretože nebola nalepená, len vložená, takže z knihy vypadla).

Z týchto konfrontačných postrehov sa knižnica rozhodla v budúcnosti, ak bude projekt pokračovať, poučiť a prijala nasledujúce opatrenia:

➡️s propagáciou a aktualizáciou začať v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 1 mesiac vopred);

➡️okrem webovej stránky a sociálnych sietí knižnice propagovať projekt v regionálnej tlači (RE);

➡️vylepšiť komunikáciu s partnermi pri distribúcii kníh v m. č. do vytypovaných subjektov;

➡️inovovať obsahové a technické riešenie letáka s propozíciami vkladaného do „stratených kníh“.

Knižnica Ružinov ďakuje všetkým svojim čitateľom - nálezcom za účasť na projekte.

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.