Podmienky účasti v súťaži "Z každého rožka troška"

Podmienky účasti v súťaži

 

Organizátor, ktorému sa poskytujú osobné údaje:             Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  hanusova@kniznica-ruzinov.sk
Účel spracovania:   nadviazanie kontaktu so súťažiacim v priebehu súťaže
  odovzdania ceny
Oprávnený záujem Organizátora: realizácia kvízu „Z každého rožka troška“
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:  organizátor
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:  nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

 

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom vyplnenia kvízu organizátorovi súťaže každý súťažiaci dáva svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s organizovaním súťaže „Z každého rožka troška“. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník súťaže dobrovoľne a v rozsahu v akom ich poskytol.

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak (napr. uchovanie dokladov o odovzdaní výhry). Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva súťažiaceho:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese organizátora súťaže: Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, hanusova@kniznica-ruzinov.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
  • súťažiaci má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.