Cenník služieb

 

C E N N Í K   S L U Ž I E B

KNIŽNICE RUŽINOV

platný od 1. 1. 2014

 

1) ČLENSKÉ, ZÁPISNÉ

 

1.1 Zápisné na rok (12 mesiacov)

 

a) čitatelia nad 15 rokov:                      4,00 €

 

 b) študenti, dôchodcovia, invalidi:     2,00 €

 

 c) deti do 15 rokov

     a dospelí v hmotnej núdzi:              0,00 €

 

2) KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

 

2.1 Reprografické služby a tlačové výstupy z počítača (formát A/4)

 

a) text na 1 stránku

    (suma podľa počtu stránok):             0,10 €

 

b) text s obrázkami:                                0,20 €

 

c) obrázky z kníh a časopisov:               0,30 €

 

2.2 Použitie počítačov a ich komponentov

 

a) prezenčné použitie počítača (za 1 hodinu)

    pre neregistrovaných používateľov a použitie

    vlastného zariadenia vyžadujúceho zapojenie

    do elektr. siete (vrátane vlastného prenosného

    počítača typu notebook)

    (vyžaduje sa súhlas pracovníka):                     1,00 €

 

 b) pre registrovaných čitateľov 1 hodina

     (ďalšie minúty podľa sadzobníka):                  0,00 €

 

 c) použitie Internetu

     (za 15 minút aj začatých):                                 0,25 €

 

2.3 Strata a poškodenie vypožičaného diela

 

a) pri strate vypožičaného diela

    vrátenie toho istého titulu a vydania

 

b) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky

    vydanej do roku 1990 vrátane:                               5-násobok

 

c) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky

    vydanej od roku 1991:                                              1-3 násobok

 

d) úhrada manipulačného poplatku

     za každý stratený dokument

     (týka sa bodov a, b, c):                                              2,00 €

 

 e) poškodenie vypožičaného diela - zašpinený,

     poškodený obal, ďalej poliate a zatečené knihy,

     ohryzené, zvlnené, podriapané, natrhnuté,

     ktoré ešte môže knihovník opraviť:                        1,00 €

 

 f) veľké poškodenie, kvôli ktorému sa musí

     kniha stiahnuť z fondu knižnice :                            podľa bodu 2.3 (a-d)

 

 g) poškodenie čiarového kódu :                                  2,00 €

 

2.4 Ostatné príjmy

 

a) jednorazové použitie služieb Knižnice Ružinov

    (bez zápisu za čitateľa):                                              0,50 €

 

b) pri vystavení duplikátu za zničený

    alebo stratený preukaz (podľa čl. 3(7) KP):             1,00 €

 

c) poplatok za rezervovanie 1 knižničnej jednotky

    (podľa čl. 2c)9 KP):                                                       0,20 €

 

d) úhrada nákladov spojených s oznámením o rezervácii

    (poštovné náklady, telefónne poplatky atď.)

 

e) úhrada nákladov vynaložených z platného poštovného sadzobníka

    - na základe čl. 7(5) KP sa pripočítajú k poplatkom z omeškania 

    podľa počtu a druhu odoslaných upomienok

 

2.5 Predaj kníh, časopisov a publikácií Knižnice Ružinov

 

a) predaj starších vyradených kníh a časopisov podľa cien stanovených

    a schválených vedením Knižnice Ružinov na gremiálnej porade

    - ceny sa schvaľujú aktuálne podľa množstva vyradených kníh

    a časopisov

 

b) predaj vlastných tlačovín vydaných Knižnicou Ružinov za ceny

    schválené gremiálnou poradou KR vo výške nákladov na DTP a tlač

 

3) POKUTY Z OMEŠKANIA

 

a) za prekročenie výpožičnej lehoty (bez upomínania):         0,70 €

 

b) za 1. upomienku za každý vypožičaný zväzok:                    0,40 €

 

c) za 2. upomienku za každý vypožičaný zväzok:                     0,50 €

 

d) za riaditeľskú upomienku

    (doporučeným listom - za každý vypožičaný zväzok):         0,70 €

 

 

 

Letný video seriál
files/gallery/1565/1565-thumb-s.jpg

11. diel - ÚK Miletičova, 3. časť

Aj tentokrát sme sa vybrali do Ústrednej knižnice Knižnice Ružinov na Miletičovej 47, aby sme pre vás natočili ďalší diel Letného video seriálu "Prezraď mi, čo čítaš". Tentokrát to bolo také "rozlúčkové" rozprávanie...


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.