Cenník služieb

 

C E N N Í K   S L U Ž I E B

KNIŽNICE RUŽINOV

platný od 1. 1. 2014

 

1) ČLENSKÉ, ZÁPISNÉ

 

1.1 Zápisné na rok (12 mesiacov)

 

a) čitatelia nad 15 rokov:                      4,00 €

 

 b) študenti, dôchodcovia, invalidi:     2,00 €

 

 c) deti do 15 rokov

     a dospelí v hmotnej núdzi:              0,00 €

 

2) KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

 

2.1 Reprografické služby a tlačové výstupy z počítača (formát A/4)

 

a) text na 1 stránku

    (suma podľa počtu stránok):             0,10 €

 

b) text s obrázkami:                                0,20 €

 

c) obrázky z kníh a časopisov:               0,30 €

 

2.2 Použitie počítačov a ich komponentov

 

a) prezenčné použitie počítača (za 1 hodinu)

    pre neregistrovaných používateľov a použitie

    vlastného zariadenia vyžadujúceho zapojenie

    do elektr. siete (vrátane vlastného prenosného

    počítača typu notebook)

    (vyžaduje sa súhlas pracovníka):                     1,00 €

 

 b) pre registrovaných čitateľov 1 hodina

     (ďalšie minúty podľa sadzobníka):                  0,00 €

 

 c) použitie Internetu

     (za 15 minút aj začatých):                                 0,25 €

 

2.3 Strata a poškodenie vypožičaného diela

 

a) pri strate vypožičaného diela

    vrátenie toho istého titulu a vydania

 

b) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky

    vydanej do roku 1990 vrátane:                               5-násobok

 

c) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky

    vydanej od roku 1991:                                              1-3 násobok

 

d) úhrada manipulačného poplatku

     za každý stratený dokument

     (týka sa bodov a, b, c):                                              2,00 €

 

 e) poškodenie vypožičaného diela - zašpinený,

     poškodený obal, ďalej poliate a zatečené knihy,

     ohryzené, zvlnené, podriapané, natrhnuté,

     ktoré ešte môže knihovník opraviť:                        1,00 €

 

 f) veľké poškodenie, kvôli ktorému sa musí

     kniha stiahnuť z fondu knižnice :                            podľa bodu 2.3 (a-d)

 

 g) poškodenie čiarového kódu :                                  2,00 €

 

2.4 Ostatné príjmy

 

a) jednorazové použitie služieb Knižnice Ružinov

    (bez zápisu za čitateľa):                                              0,50 €

 

b) pri vystavení duplikátu za zničený

    alebo stratený preukaz (podľa čl. 3(7) KP):             1,00 €

 

c) poplatok za rezervovanie 1 knižničnej jednotky

    (podľa čl. 2c)9 KP):                                                       0,20 €

 

d) úhrada nákladov spojených s oznámením o rezervácii

    (poštovné náklady, telefónne poplatky atď.)

 

e) úhrada nákladov vynaložených z platného poštovného sadzobníka

    - na základe čl. 7(5) KP sa pripočítajú k poplatkom z omeškania 

    podľa počtu a druhu odoslaných upomienok

 

2.5 Predaj kníh, časopisov a publikácií Knižnice Ružinov

 

a) predaj starších vyradených kníh a časopisov podľa cien stanovených

    a schválených vedením Knižnice Ružinov na gremiálnej porade

    - ceny sa schvaľujú aktuálne podľa množstva vyradených kníh

    a časopisov

 

b) predaj vlastných tlačovín vydaných Knižnicou Ružinov za ceny

    schválené gremiálnou poradou KR vo výške nákladov na DTP a tlač

 

3) POKUTY Z OMEŠKANIA

 

a) za prekročenie výpožičnej lehoty (bez upomínania):         0,70 €

 

b) za 1. upomienku za každý vypožičaný zväzok:                    0,40 €

 

c) za 2. upomienku za každý vypožičaný zväzok:                     0,50 €

 

d) za riaditeľskú upomienku

    (doporučeným listom - za každý vypožičaný zväzok):         0,70 €

 

 

 

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.