Riaditeľstvo - Tomášikova 25

Riaditeľstvo a útvary knižnice

 

Riaditeľstvo a všetky útvary knižnice sídlia na adrese: 

Tomášikova 25, 821 01 Bratislava Tel.: 02/44 45 47 04, fax: 02/44 45 60 36

 

Riaditeľ Knižnice Ružinov 

PhDr. Darina Horáková, tel.: 02/44 45 61 70, e-mail: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

 

Útvar ekonomicko-technickej činnosti (ÚETČ) 

zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie všetkých útvarov knižnice, plánovanie, rozpočet, finančné a mzdové účtovníctvo, opravy a údržbu budov a zariadení, obstaráva personálny a osobný referát atď. 

vedúca útvaru a zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Tatiana Adamovská,

e-mail: uetc@kniznica-ruzinov.sk

 

Útvar knižnično-informačných služieb (ÚKIS)

zabezpečuje metodiku a riadenie knižnično-informačných služieb v ich celom rozsahu a na všetkých pracoviskách knižnice v styku s verejnosťou atď.

vedúca útvaru: Mgr. Eva Gomolčáková,  e-mail: ukis@kniznica-ruzinov.sk

 

Útvar knižnično-informačných fondov (ÚKIF) 

zabezpečuje výber, nákup a odborné spracovanie (katalogizácia a klasifikácia) knižničného fondu pre celú knižnicu, jeho rozvoz a revíziu atď.                

vedúca útvaru: Jana Klenovičová, e-mail: ukif@kniznica-ruzinov.sk 

 

Čo všetko sme pripravili a čoho sme sa zúčastnili

Tu nájdete podujatia a spoločenské aktivity riaditeľstva Knižnice Ružinov

Čítať viac