Ochrana osobných údajov v KR

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145

Sprostredkovateľ: 

Cosmotron Bohemia, s. r. o., Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
IČO: 25518453
DIČ: CZ25518453

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

Meno: Adriana Hanusová
Telefón: +421 2 44 45 47 04
E-mail: hanusova@kniznica-ruzinov.sk

Právny základ: Osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

 

Zásady spracovania osobných údajov 


Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely štatistického vyhodnocovania poskytnutých údajov. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

 

Aké údaje spracovávame? 


Pre účely registrácie čitateľov do Miestnej knižnice Petržalka,spracovávame osobné údaje na právnom základe - zákon č. 126/2015 Z. z. O knižniciach tieto osobné údaje ( §18 ):

 

Aké sú Vaše práva? 
 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov máte právo: