O NÁS

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľ:

KNIŽNICA RUŽINOV, p. o., Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145

Sprostredkovateľ: 

Cosmotron Bohemia, s. r. o., Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
IČO: 25518453
DIČ: CZ25518453

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

Telefón: +421 2 44 45 47 04

Právny základ: Osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

 

Zásady spracovania osobných údajov 


Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely štatistického vyhodnocovania poskytnutých údajov. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

 • spracovanie údajov o registrovanom čitateľovi;
 • spracovávanie a zasielanie všetkých tipov upomienok za nedodržanie výpožičnej lehoty na knižničné a iné dokumenty, ktoré knižnica požičiava registrovaným čitateľom;
 • spracovanie objednávok a rezervácií kníh a všetky záležitosti s tým spojené;
 • marketingová komunikácia, zasielanie propagačných, informačných a prevádzkových informácií;
 • vybavenie otázok a pripomienok.

 

Aké údaje spracovávame? 


Pre účely registrácie čitateľov do Miestnej knižnice Petržalka,spracovávame osobné údaje na právnom základe - zákon č. 126/2015 Z. z. O knižniciach tieto osobné údaje ( §18 ):

 • Povinné údaje:
  • meno;
  • priezvisko;
  • adresa trvalého pobytu;
  • adresa prechodného pobytu;
  • dátum narodenia;
  • číslo občianskeho preukazu (čitateľa alebo jeho zákonného zástupcu)
 • Nepovinné údaje:
  • telefónne číslo;
  • e-mailová adresa;
  • akademické tituly;
  • údaje o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP;
  • škola ktorú žiak, študent navštevuje.

 

Aké sú Vaše práva? 
 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov máte právo:

 

 • na prístup k Vašim osobným údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame na požiadanie písomne (kontaktná adresa: Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava alebo kniznica@kniznica-ruzinov.sk);
 • na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje;
 • na výmaz Vašich osobných údajov, na požiadanie písomne (kontaktná adresa: Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava alebo kniznica@kniznica-ruzinov.sk);
 • na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov - na Vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi;
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorný úrad;
 • na obhajobu svojich práv prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie (sťažnosti) dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 911 011 986

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 74 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky

“Opätovným čítaním nachádzame novú knihu.”
Mason Cooley