Štatút knižnice

ŠTATÚT

KNIŽNICE RUŽINOV

 

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 

1) Knižnica Ružinov (ďalej len „knižnica“) je verejná obecná knižnica pôsobiaca podľa Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona  č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

 

2) Knižnica je príspevkovou organizáciou riadenou Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

3) Sídlom knižnice je Bratislava, mestská časť Ružinov.

 

4) Knižnica je samostatným právnym subjektom,  v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo-právnu a pracovno-právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

 

 

Čl. II

Poslanie knižnice

 

1) Poslaním knižnice je systematicky vytvárať, odborne spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy a informácie.

 

2) Sprístupňovaním kultúrneho a informačného bohatstva prostredníctvom knižnično-informačných služieb prispievať k  aktivizácii tvorivého potenciálu, zvyšovaniu všeobecnej vzdelanosti a vhodnému využívaniu voľného času občanov.

 

3) Všeobecnú prístupnosť k informáciám a knižničným fondom umožňuje knižnica v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s právom občana na informácie obsiahnutom v Listine základných práv a slobôd.

 

 

Čl. III

Predmet činnosti

 

Knižnica plní svoje základné úlohy tým, že:

 

a) získava, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálne knižničné dokumenty vrátane dokumentov miestneho významu,

 

b) zabezpečuje zachovanie kvality odborných činností v oblasti nákupu, spracovania, revízie a vyraďovania  knižničných fondov podľa platných právnych predpisov,

 

c) komplexne poskytuje základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby, ktorých spôsob a rozsah upravuje knižničný a výpožičný poriadok vydávaný riaditeľom,

 

d) inštalovaním násteniek a výstaviek vo vlastných priestoroch informuje návštevníkov knižnice o knižnično-informačnom a kultúrnom dianí,

 

e) prostredníctvom individuálnych a kolektívnych foriem práce s verejnosťou organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, využívajúc knižnično-informačný potenciál, ktorý má k dispozícii,

 

f) uchováva informácie o mestskej časti,

 

g) v rámci svojich možností a v zmysle programu elektronizácie knižníc a politiky informatizácie spoločnosti zavádza do knižnično-informačných činností moderné informačné technológie,

 

h) rieši teoretické a praktické otázky z oblasti knižnično-informačnej činnosti,

 

i) pri poskytovaní svojich služieb zvýhodňuje sociálne slabšie vrstvy (deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných, telesne postihnutých a i.),

 

j) publikovaním v tlači oboznamuje verejnosť s výsledkami svojej odbornej a praktickej činnosti,

 

k) spolupracuje s knižnično-informačnými, kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími inštitúciami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami,

 

l) vykonáva edičnú činnosť.

 

 

Čl. IV

Organizačné členenie

 

1) Knižnica sa člení na tieto základné organizačné útvary:

 

a) útvar knižničných a informačných fondov  (ÚKIF)

b) útvar knižnično-informačných služieb (ÚKIS)

c) útvar metodiky a koordinácie (ÚMK)

d) útvar marketingu (ÚM)

e) útvar ekonomicko-technickej činnosti (ÚETČ)

 

2) Organizačnú štruktúru a náplň činnosti jednotlivých útvarov a ich vzájomné vzťahy určuje organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ.

 

3) Na čele útvarov sú vedúci, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ.

 

 

Čl. V

Riadenie

 

1) Na čele knižnice je riaditeľ, ktorého ustanovuje a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

2) Riaditeľ riadi knižnicu ako celok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami a uzneseniami miestneho zastupiteľstva a zastupuje ju navonok vo všetkých veciach.

 

3) V čase neprítomnosti riaditeľa zastupuje zástupca určený v organizačnom poriadku.

 

 

Čl. VI

Zamestnanci

 

1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov knižnice upravujú všeobecné záväzné právne predpisy, najmä Zákonník práce a Zákon o verejnej službe v znení neskorších predpisov. Organizáciu práce, práva a povinnosti zamestnancov knižnice upravuje pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ.

 

2) Mzdové podmienky zamestnancov knižnice upravujú príslušné mzdové predpisy.

 

 

Čl. VII

Poradné orgány

 

1) Na posudzovanie závažných otázok knižnice môže  riaditeľ zriaďovať poradné orgány.

 

2) Členov poradných orgánov vymenúva a odvoláva riaditeľ.

 

 

Čl. VIII

Hospodárenie

 

1) Knižnica hospodári podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre hospodárenie príspevkových organizácií.

 

2) Knižnica spravuje vlastný majetok a majetok zverený jej do užívania zriaďovateľom, je napojená na jeho rozpočet  schvaľovaný miestnym zastupiteľstvom a financuje obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku zriaďovateľa.

 

 

Čl. IX

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Štatút Knižnice Ružinov zo dňa 1. júla 1993.

 

 

Čl. X

Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2002.

 

  

 

starosta mestskej časti

Bratislava - Ružinov

 

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.