SLUŽBY

C E N N Í K   S L U Ž I E B

KNIŽNICE RUŽINOV

platný od 1. 1. 2014

 

1) ČLENSKÉ, ZÁPISNÉ

1.1 Zápisné na rok (12 mesiacov)

a) čitatelia nad 15 rokov: 4,00 €

b) študenti, dôchodcovia, invalidi: 2,00 €

c) deti do 15 rokov a dospelí v hmotnej núdzi: 0,00 €

2) KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

2.1 Reprografické služby a tlačové výstupy z počítača (formát A/4)

a) text na 1 stránku (suma podľa počtu stránok): 0,10 €

b) text s obrázkami: 0,20 €

c) obrázky z kníh a časopisov: 0,30 €

2.2 Použitie počítačov a ich komponentov

a) prezenčné použitie počítača (za 1 hodinu) pre neregistrovaných používateľov a použitie vlastného zariadenia vyžadujúceho zapojenie do elektr. siete (vrátane vlastného prenosného počítača typu notebook) (vyžaduje sa súhlas pracovníka): 1,00 €

b) pre registrovaných čitateľov 1 hodina (ďalšie minúty podľa sadzobníka): 0,00 €

c) použitie Internetu (za 15 minút aj začatých): 0,25 €

2.3 Strata a poškodenie vypožičaného diela

a) pri strate vypožičaného diela vrátenie toho istého titulu a vydania

b) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky vydanej do roku 1990 vrátane: 5-násobok

c) úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky vydanej od roku 1991: 1-3 násobok

d) úhrada manipulačného poplatku za každý stratený dokument (týka sa bodov a, b, c): 2,00 €

e) poškodenie vypožičaného diela - zašpinený, poškodený obal, ďalej poliate a zatečené knihy,

     ohryzené, zvlnené, podriapané, natrhnuté, ktoré ešte môže knihovník opraviť: 1,00 €

f) veľké poškodenie, kvôli ktorému sa musí kniha stiahnuť z fondu knižnice : podľa bodu 2.3 (a-d)

g) poškodenie čiarového kódu : 2,00 €

2.4 Ostatné príjmy

a) jednorazové použitie služieb Knižnice Ružinov (bez zápisu za čitateľa): 0,50 €

b) pri vystavení duplikátu za zničený, alebo stratený preukaz (podľa čl. 3(7) KP): 1,00 €

c) poplatok za rezervovanie 1 knižničnej jednotky (podľa čl. 2c)9 KP): 0,20 €

d) úhrada nákladov spojených s oznámením o rezervácii (poštovné náklady, telefónne poplatky atď.)

e) úhrada nákladov vynaložených z platného poštovného sadzobníka - na základe čl. 7(5) KP sa pripočítajú k poplatkom z omeškania podľa počtu a druhu odoslaných upomienok

2.5 Predaj kníh, časopisov a publikácií Knižnice Ružinov

a) predaj starších vyradených kníh a časopisov podľa cien stanovených a schválených vedením Knižnice Ružinov na gremiálnej porade - ceny sa schvaľujú aktuálne podľa množstva vyradených kníha časopisov

b) predaj vlastných tlačovín vydaných Knižnicou Ružinov za ceny schválené gremiálnou poradou KR vo výške nákladov na DTP a tlač

3) POKUTY Z OMEŠKANIA

a) za prekročenie výpožičnej lehoty (bez upomínania): 0,70 €

b) za 1. upomienku za každý vypožičaný zväzok: 0,40 €

c) za 2. upomienku za každý vypožičaný zväzok: 0,50 €

d) za riaditeľskú upomienku (doporučeným listom - za každý vypožičaný zväzok): 0,70 €

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 2 44 456 036

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 67 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky

„Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.“
Theodor Gottlieb von Hippe