Sťažnosti

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ

 

V prípade, ak chcete podať sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), je potrebné rešpektovať nasledujúce skutočnosti:

 

Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, t. j. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 

Zároveň musí podanie spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach, t. j. musí byť čitateľné a zrozumiteľné, musí z neho byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísané.

 

Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, organizácia sťažnosť odloží.

 

Ak sťažnosť nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, organizácia písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť doplnil a upozorní ho, že ak v stanovenom termíne neposkytne súčinnosť, organizácia sťažnosť odloží.

 

Organizácia vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ organizácie túto lehotu predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude sťažovateľ písomne informovaný.

 

Výsledok prešetrenia sťažnosti organizácia oznámi sťažovateľovi písomne. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, a odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti. Ak bola sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.

 

Písomným informovaním sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti sa sťažnosť  považuje za vybavenú.

Pozývame vás

na výstavu Môj farebný svet
08.12.2017

Knižnica Ružinov, pobočka Na Úvrati 52 Vás pozýva na výstavu obrazov Evy Gogovej...


do sveta nových kníh v knižnici


Archív pozvánok
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.